02december 2023

 Facebook ČKZ 

ckz

Zadnje novice

Spoštovane_i bralke in bralci ČKZ-ja!

Naj se vam najprej opravičimo za dolgo spletno odsotnost, vendar to zdaj popravljamo z objavo kazal številk 283 (Ekonomija umetnosti na ozemlju Slovenije in Jugoslavije) in 284 (Zgodovina med politiko in kritiko) ter nekaterimi članki, ki so na voljo za branje kot pdf ter z najavo skorajšnjega izida številk 285 (Pandemija) in 286 (Praktična filozofija) ter obljubljamo, da bomo od zdaj naprej bolj ažurne_i glede posodabljanja podatkov in informacij kar zadeva delovanje Časopisa.

 Kakor ste opazile_i, smo leta 2022 dobile_i novega odgovornega urednika Arneta Zupančiča, ki je zelo aktiven na področju aktivizma in promocije številk na različnih sejmih, simpozijih in ostalih  relevantnih dogodkih. Prav tako smo v letošnjem letu uspešni izvedli medgeneracijsko menjavo znotraj uredništva, s katero smo pričeli lani (v uredništvo smo sprejeli štiri nove člane_ice, Sašo Hajzler, Dali Regent, Svita Komela in Jašo Veselinovića) in s čimer bomo v prihodnjih dveh letih z novimi uredniki vnesli več dinamike v delovanju ČKZ. Več o novih članih_icah lahko preberete v rubriki Uredništvo.

Ostale novice so v primeru, da nas niste spremljali prek Facebooka, da smo bili avgusta na Festivalu Mesta knjige v Novi Gorici in da smo letos skupaj z revijo Razpotja organizirali poletni tabor »Začetek Je Blizu, kinetične misli za zatohle čase«, junija je bila »Mednarodna poletna šola politične ekologije«, ki je ponujala predavanja, pogovore in okrogle mize, kot so okoljska in podnebna pravičnost, zelena država, energetika, potrošnja, odrast … Maja smo sodelovali in pomagali pri reševanju sodelavca Mateja Kavčiča iz iraškega zapora, pa čestitali članici uredništva Tatjani Greif, ki je bila na Listi stranke Levica izvoljena v novi sklic Državnega zbora in še več.

 

Dear readers of ČKZ!

First of all, we would like to apologise for the long absence from the website, but we are now rectifying this by publishing the tables of contents of issues 283 (The Economy of Art on the Territory of Slovenia and Yugoslavia) and 284 (History between Politics and Criticism), as well as some articles available for reading as pdf's, and by announcing the forthcoming publications of issues 285 (Pandemic) and 286 (Practical Philosophy), and we promise that from now on we will be more up-to-date in terms of sharing information and data regarding the activities of the Journal. As you have noticed, in 2022 we have a new Managing Editor, Arne Zupančič, who is very active in activism and promotion of the issues at various fairs, symposia and other relevant events. This year we have also successfully implemented the intergenerational change within the editorial board, which we started last year (we have welcomed four new members to the editorial board, Saša Hajzler, Dali Regent, Svit Komela and Jaša Veselinović), and which will bring more dynamics to the activities of the Journal. You can read more about the new members in the Editorial Board section.

Other news, in case you haven't been following us on Facebook, is that we were at the City of Books Festival in Nova Gorica in August, and that this year we organised the summer camp »The Beginning is Near, Kinetic Thoughts for the Cloudy Times« together with the magazine »Razpotja«. In June there was the »International Summer School of Political Ecology«, which offered lectures, talks and panel discussions on topics such as environmental and climate justice, the green state, energy, consumption ... In May, we participated and helped in the rescue of our colleague Matej Kavčič from an Iraqi prison, congratulated our editorial board member Tatjana Greif, who was elected to the new convocation of the National Assembly on the Left Party, and more.

 

 

 

 

283. številka ČKZ

EKONOMIJA UMETNOSTI NA OZEMLJU SLOVENIJE IN JUGOSLAVIJE, urednice Petja Grafenauer

Poleg tematskega bloka v njem predstavljamo tudi novo redno rubriko ALPENECHO, ki jo pripravljamo v sodelovanju z raziskovalkami na FDV - Fakulteta za družbene vede

 

Issue 283

ECONOMICS OF THE ARTS IN SLOVENIA AND YUGOSLAVIA, edited by Petja Grafenauer

In addition to the thematic section, we also present a new regular column ALPENECHO, which we are preparing in cooperation with researchers at the Faculty of Social Sciences, Faculty of Arts and Humanities.

 

 

                                         

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

284. stevilka ČKZ

ZGODOVINA MED POLITIKO IN KRITIKO, ur Kaja Kraner in Izidor Barši.

Poleg tematskega bloka na temo procesov zgodovinjenja tokrat v številki najdete še dva članka, recenzijo rubriko ALPENECHO, ki jo pripravljamo v sodelovanju z raziskovalkami na @FDV - Fakulteta za družbene vede.

 

Issue 284

HISTORY BETWEEN POLITICS AND CRITICS, eds. Kaja Kraner and Izidor Barši.

In addition to the thematic section on the processes of historicization, this issue also features two articles, a review of the ALPENECHO column, which we are preparing in collaboration with researchers at @FDV - Faculty of Social Sciences.