02december 2023

 Facebook ČKZ 

ckz

Zadnje novice

Izšla je nova številka Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo

Turneja za življenje (let. XLX, št. 287; ur. Saša Hajzler, Žiga Brdnik)

Tretja jubiljena številka ČKZ je strukturirana v skladu z naravo obravnavane tematike – zapatistično turnejo »za življenje«. Posvečena je zapatistom in njihovemu obisku evropske celine, s katero so revolucionarni akterji iz mehiške države Chiapas opozorili na svoje dojemanje politike, samoorganiziranega političnega življenja in izgradnjo globalne solidarnosti za namen zaščite Zemlje. V tem kontekstu številka za svoje izhodišče jemlje zapatistično sporočilo, kakor je posredovano z njihovimi lastnimi besedami ter z uvodno razlago zgodovinskih in političnih osnov tega staroselskega gibanja, iz katerega izhaja plejada svetovnih družbenih gibanj in dogodkov, ki so tako v svetovnem kot tudi v lokalnem prostoru zaznamovali zadnjih 30 let: alterglobalizacijsko gibanje, gibanje Occupy, gibanje 15o, Boj Za!, zasedbe različnih prostorov in njihova otvoritev za javnost ipd.

Iz uvodnika Saše Hajzler

 

La Xira por la Vida (let. XLX, num. 287; eds. Saša Hajzler, Žiga Brdnik)

The third jubilee issue of ČKZ is structured according to the nature of its theme - a Zapatista tour "for life". It is dedicated to the Zapatistas and their visit to the European continent, with which the revolutionary actors from the Mexican state of Chiapas drew attention to their understanding of politics, self-organised political life and the construction of global solidarity for the protection of the Earth. In this context, the issue takes as its starting point the Zapatista message in their own words, with an introductory explanation of the historical and political foundations of this indigenous movement, which has given rise to a multitude of global social movements and events that have marked the last 30 years, both globally and locally: the alterglobalisation movement, the Occupy movement, the 15o movement, the Struggle For! movement, the occupations of various spaces and their opening to the public, etc.

From editorial of Saša Hajzler